IHM közzététel

Responsive Image

Az Express Innovation Agency Zártkörűen Működő Részvénytársaság közzétételi listája a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben meghatározottak szerint

 

Tartalomjegyzék:

  1. Szervezeti és személyzeti adatok
  2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  3. Gazdálkodási adatok

 

1. Szervezeti és személyzeti adatok

 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Hivatalos név: Express Innovation Agency Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16. 2. em.
Telefonszám: 06 1 445 1865
Fax: nincs
Központi elektronikus levélcím: info@xiagency.hu
A honlap URL-je: www.xiagency.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönség kapcsolat elérhetősége: Express Innovation Agency Zrt.
1077 Budapest, Wesselényi u. 16. 2. em.
Az ügyfélfogadás rendje: Hétfő-Péntek: 8-16
A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével): Szervezeti struktúra
A szerv vezetőjének neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím):

Kun Zsuzsanna, vezérigazgató
1077 Budapest, Wesselényi u. 16. 2. em.

info@xiagency.hu

1.2. Felügyelt költségvetési szervek

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

1.3. Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

1.4. Közalapítványok

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

1.5. Lapok

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Központi telefonszám: +36-1-354-4800
Levelezési cím: 1363 Pf. 17
Honlap: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Ügyfélfogadási rend

Elektronikus ügyfélfogadási idő: H-P: 9-15-ig. Kezelőiroda (II.em. 220.)

Ügyfélfogadás:
Hétfő-kedd-csütörtök-péntek: 8:15-11:00
Szerda: 8:15-12:30 óráig, és 13:00-15:30 óráig
iratkiadás: 08.15-től – 10.30 óráig
iratbetekintés: 11.00 óráig ( a 10.30 óráig kiadott iratokba)
Tel.: +361-354-4847

Az ügyfélfogadási időben hívható Call-center telefonszáma:
06-1-354-4233

Ügyfélszolgálati Iroda (cégiroda)
Tel.: +361-354-4932

1.7. Költésgvetési szervek

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Társaság a főbb nemzetiközi vasútvonalakról szóló Európai Megállapodás (AGC) kihirdetéséről szóló 207/2007. (VIII.7.) Korm. rendelet szerinti feladatokat látja el.

A Szervezeti és Működési Szabályzat
A Felügyelőbizottság Ügyrendje
Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Az Egyes adatkezelések részletes szabályaira vonatkozó szabályzat

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjére vonatkozó szabályzat
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Vezérigazgatói Iroda
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége 1077 Budapest, Wesselényi u. 16. 2. em.
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége dr. Fonyó Gyula
gdpr@xiagency.hu
Tel.: +36-20-932-9144
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzése

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

3.2. Költségvetések, beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései 2022. évi Mérleg
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói 2022. évi Beszámoló

3.3. Működés

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege A vezető állású munkavállalók és a vezető tisztségviselők
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások A foglalkoztatottak
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó szerződések. Szerződésnyilvántartás
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

 

Responsive Image

Közérdekű adatok

IHM közzététel
www.kozadat.hu
Közbeszerzési terv
Copyright © 2022 xi agency